REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 r.

 

Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sweethomeshop.pl prowadzony jest przez POLAK MEBLE Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kępnie ul. Bohaterów Września 25, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego prze Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000626471, kapitał zakładowy 500 000,00 zł, NIP 6192028516 , REGON 364832856, zwaną w dalszej części Sprzedawcą, Sklepem
 2.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem Działu X Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców i Działu VIII,IX, które skierowane są wyłącznie do konsumentów.
 3. Definicje:
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.sweethomeshop.pl
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, drogą telefoniczną, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Dział II USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) kliknięciu pola „Wyślij zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego) oraz (3) potwierdzeniu chęci złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4.  Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 5. Konto w Sklepie Internetowym świadczone jest przez czas nieoznaczony.
 6. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3.  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

Dział III WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Jeżeli nie wskazano inaczej, zamówione przez Klienta Produkty są wykonywane na zlecenie Sprzedającego przez ich producenta według cech wskazanych w indywidualnym zamówieniu Klienta (rodzaj obicia, kolor, układ itp.). Ze względu na cechy charakterystyczne Produktów możliwe są nieznaczne różnice w profilach i odcieniach w stosunku do wzornika oraz nieznaczne różnice koloru między poszczególnymi bryłami tego samego typu. Wybarwienia ze względów technologicznych mogą nieznacznie odbiegać od wzornika. Wymiary mebli tapicerowanych podane są w centymetrach z tolerancją +/- 2 %

 1.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i innych płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę.
 3.  Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
 • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w terminie 5 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wysłanie Klientowi wiadomości e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt poprzednim i wyświetlenie wiadomości, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

6. Zawarcie Umowy Sprzedaży przez telefon

 • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 5 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje pisemnie na adres podany przez Klienta w Zamówieniu lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej Klienta.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego lub jego przesłanie w wersji papierowej na adres Klienta, przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży lub wiadomości e-mail o potwierdzeniu Zamówienia i przyjęcia go do realizacji i wyświetlenie wiadomości, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

8. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

9. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego brzmienie.

10. Kupujący może dokonać zmian w złożonym zamówieniu lub je anulować w całości lub w części do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.

11. w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stornie Kupującego, w szczególności na skutek podania nieprawdziwych danych kontaktowych lub nieprawidłowego wypełnienia formularza, zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych

 

Dział IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

ING Bank Śląski 85 1050 1201 1000 0090 3101 5119

 • Płatności w systemie ratalnym Santander Consumer Bank S.A.- płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę Santander Consumer Bank S.A. - z siedzibą i głównym adresem wykonywanej działalności w Wrocławiu przy ul. Strzegomska 42c, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000040562, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:527-20-46-102, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 520 000 000,00zł.
 • Płatność on - line Przelewy24.pl
 1. Szczegółowe informacje na temat procedury, warunków i wymaganych dokumentów do udzielenia kredytu zawarte są na stronie www.santanderconsumer.pl/raty.
 2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formy płatności” oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.
 3.  Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: DialCom24 Sp. z o.o.
  60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000

 

Dział V KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1.  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 • Kurier.
 • Odbiór osobisty pod adresem: ul. Bohaterów Września 25, 63-600 Kępno – w Dni Robocze w godzinach od 09:00 do 16:00.
 1.  Dostawa Produktów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.  Koszty transportu ponosi Klient. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia Produktu do mieszkania.
 3. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem zwykłym, płatności elektronicznej - od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy wpłaty obejmującej cenę Produktu i koszty dostawy
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez bank o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5. Czas realizacji zamówienia na Produkty znajdujące się w magazynie wynosi 21 dni roboczych. W przypadku braku Produktu w magazynie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie realizacji Zamówienia, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 30 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy za pomocą poczty elektronicznej w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

6. Czas realizacji Zamówienia obejmuje czas realizacji przez obsługę Sklepu i czas dostarczenia Produktu do Klienta.

7. w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie ma ogranicza praw konsumenta do złożenia reklamacji. Protokół szkody jest pomocy w procedurze reklamacyjnej.

 

Dział VI WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@sweethomeshop.pl lub też pisemnie na adres: ul. Bohaterów Września 25, 63-600 Kępno. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 • W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Dział VII POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Bohaterów Września 25, 63-600 Kępno lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@sweethomeshop.pl Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego (wzór PDF).
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w dziale I Regulaminu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:office@sweethomeshop.pl oraz pisemnie na adres: ul. Bohaterów Września 25, 63-600 Kępno
 • Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

Dział IX PRAWO ODSTĘPIENIA OD UMOWY

Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe ( wzór PDF). Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu: ul. Bohaterów Września 25, 63-600 Kępno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@sweethomeshop.pl – wówczas Sprzedawca potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy zostaną zwrócone Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep oraz dodatkowych kosztów, które poniósł Klient w związku z płatnością on-line lub w systemie ratalnym), niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu przez klienta prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie Klienta zgodził się na inne rozwiązanie.
 3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Produkt należy odesłać wraz z dokumentem sprzedaży na adres siedziby Sklepu (Dział I Postanowienia ogólne) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
 5. Koszty bezpośredniego zwrotu rzeczy ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Jeżeli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą lub jeśli nie można wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy, Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, których wysokość maksymalnie szacowana jest na kwotę około 2000 zł.
 6. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania Produktu.

 

Dział X POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 2.  W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4.  Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Dział XI DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma POLAK MEBLE Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kępnie ul. Bohaterów Września 25. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
 • w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie,
 • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
 • dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu,
 • dla potrzeb marketingowych,
 • w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.
 1. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).
 1. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
 2. Sklep jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sklep zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 4. Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 6. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem: polityka plików cookies »

Dział XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "Sweet home and more"


Regulamin
Reklamacja

Odstąpienie od umowy

 §1 Wstęp


 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.sweethomeshop.pl (zwany dalej: „Sklepem”) i zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
 3. Sprzedawcą jest: POLAK MEBLE Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Osińska 71, 63-600 Kępno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000404105, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 500 000,00 zł, NIP 6192019463, REGON 301986146.
 4. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca udostępnia Sklep za pośrednictwem Strony Internetowej www.sweethomeshop.pl.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby korzystanie ze Sklepu było możliwe przy wykorzystaniu popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Dla złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu.
 4. Kupujący uprawniony jest do wykorzystywania zasobów Sklepu wyłącznie na użytek własny.
 5. Kupujący nie jest uprawniony do wykorzystywania zasobów i funkcji Sklepu w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością, która może naruszać interes Sprzedawcy.
 6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupującego przez osoby do tego nieuprawnione. Kupujący powinien stosować programy antywirusowe i inne zabezpieczenia chroniące jego dane.
 7. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej odrębnymi przepisami.
 9. Ceny towarów oferowanych w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy, które to koszty podawane są odrębnie i obciążają Kupującego. W przypadku modyfikacji przez Kupującego wybranego cena może ulec zmianie.
 10. Wszystkie umowy zawarte w wyniku złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 11. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.  Sklep informuje iż wszystkie wymiary mebli tapicerowanych podane są w cm z tolerancja +/- 2%. Ze względu na cechy charakterystyczne towarów znajdujących się w sklepie dopuszcza się nieznaczne różnice w profilach i odcieniach w stosunku do wzornika oraz nieznaczne różnice koloru między poszczególnymi bryłami tego samego typu. Wybarwienia ze względów technologicznych mogą nieznacznie odbiegać od wzornika.
 12. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego zawartości Strony Internetowej www.sweethomeshop.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.


§ 3 Zasady składania zamówień

 1. Sklep internetowy umożliwia złożenie zamówienia na dwa sposoby:
a)     on-line – za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, poprzez wybór i określenie, w przypadku mebli tapicerowanych, wymaganych cech towaru, który chce zamówić, określenie ilości towaru oraz wypełnienie zgodnie z instrukcją formularza zamieszczonego pod adresem: www.sweethomeshop.pl.

b)    telefonicznie – podając Sprzedawcy niezbędne informacje dotyczące wybranego towaru.

 1. Przesyłając Sprzedawcy wypełniony formularz, Kupujący:
a)     przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy Regulamin,

b)    upoważnienia Sprzedawcę do przetwarzania swoich danych osobowych w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta,

c)     wyraża zgodę na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta,

d)    wyraża zgodę na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego, informacji związanych z dokonanym przez Kupującego zamówieniem.

 1. Warunkiem przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia złożonego on-line jest prawidłowe wypełnienie formularza, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem „*”) danych Kupującego: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 2. Składając zamówienie, Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży rzeczy określonych w zamówieniu.
 3. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Warunkiem przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia złożonego telefonicznie jest prawidłowe określenie wybranego towaru, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych danych Kupującego: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca w terminie 5 dni przesyła na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia stanowi przyjęcie oferty zawarcia umowy sprzedaży tzn. zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Kupujący może dokonać zmian w złożonym zamówieniu lub je anulować w całości lub w części do momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.
 7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronieKupującego, w szczególności na skutek nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, podania błędnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.
 8. Potwierdzenie zamówienia jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za zamówiony towar.
 9. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.

§ 4 Realizacja zamówień


 1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a większość towarów znajdujących się w ofercie Sklepu była dostępna. Jednakże w wyjątkowych przypadkach, gdyby dany towar nie był dostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Zamówiony towar zostanie wysyłane w ciągu 21 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, chyba że strony postanowiły inaczej. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, w zależności od czasu dostarczenia tych towarów przez dostawców Sprzedawcy.
 3. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 30 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy za pomocą poczty elektronicznej w terminie 30 dni od zawarcia umowy. 
 4. Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany na terenie całej Polski. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Sklepu.
 5. Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 6. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, Towar zostanie wysłany, gdy zapłata zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z systemu Przelewy24.pl, wysyłka nastąpi po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem operacji prawidłowo wykonanej.
 7. Kupujący, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą może osobiście odebrać zamówiony Towar w siedzibie firmy w dni robocze, w godz. od 8:00 do 16:00.
 8. Dowodem dokonania zakupu jest rachunek (paragon) lub faktura VAT, które kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 9. Odbierający dostarczoną przesyłkę obowiązany jest ją zbadać. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacyjnej.
 10. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towaru do mieszkania.

§ 5 Formy płatności

 1. Kupujący ma możliwość wybrania formy płatności za zakupiony towar z trzech możliwych opcji:

Przelew na konto

Przelewy24.pl - w tym przypadku Kupujący ma do dyspozycji następujące opcje:

- Płatność poprzez kartę płatniczą - VISA, MasterCard,

- Szybkie przelewy większości polskich banków (Kupujący wybiera ten, w którym ma swoje konto)

Płatności w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Strzegomska 42c, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, NIP 527-20-46-102


 1. Dane do przelewu:
  POLAK MEBLE Sp. z o.o., ul. Osińska 71, 63 - 600 Kępno
  nr konta: 06 1050 1201 1000 0024 0973 9311 ING Bank Śląski

   

 2. Sprzedawca może uzgodnić z Kupującym inną formę płatności.


§ 6 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Kupującego, który nabył towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument), przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. O stwierdzonej niezgodności zakupionego towaru z umową Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia do Sprzedającego przed jego upływem.
 2. Reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy, pisemnie lub drogą elektroniczną pod adres email: office@sweethomeshop.pl Dane adresowe niezbędne do złożenia reklamacji znajdują się we wstępie niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności towaru z umową, towar należy z powrotem zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Kupujący otrzymał przy zakupie, a także krótkim opisem wady. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedającego, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
 4. W przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Kupującego żądanie określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się że uznał je za uzasadnione.
 6. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 7. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez Kupującego.
 8. Podczas odbioru towaru Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera ułatwi Sprzedawcy ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń od firmy kurierskiej.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami, w tym pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Kupujący.
 10. W przypadku umowy zawartej z Kupującym będącym przedsiębiorcą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za szkody umyślnie wyrządzone Kupującemu z ograniczeniem do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Kupującego strat.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, w terminie dziesięciu (10) dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 3. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany niezwłocznie, tj. w terminie 14 dni, zwrócić Sprzedającemu kompletny towar, bez widocznych śladów jego używania, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon lub fakturę) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze za towar.
 4. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
 5. Zwrot ceny zakupu towaru zostanie dokonany w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru przelewem na rachunek bankowy Kupującego lub przekazem pocztowym.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

Strony dołożą wszelkich starań aby wszelkie spory powstałe na gruncie zawartej umowy sprzedaży zostały rozwiązane w sposób polubowny


Raty Santander